Nowoczesna infrastruktura teletechniczna w zasięgu ręki

Teletechnika zajmuje się praktycznym zastosowaniem telekomunikacji, polegającym  na produkcji, projektowaniu, budowie oraz utrzymaniu sieci, urządzeń i systemów teletechnicznych (telekomunikacyjnych).Na sieć telekomunikacyjną składają się węzły telekomunikacyjne, linie telekomunikacyjne oraz łącza pomiędzy nimi. Za pomocą sieci telekomunikacyjnej przekazujemy dane, głos i  wizję .

Korbut Teleenergetyka Sp. z o. o. wykonuje usługi na zlecenie dostawców usług telekomunikacyjnych, jednostek publicznych, przedsiębiorstw branży budownictwa drogowego oraz inwestorów prywatnych w zakresie:

– Kompleksowa budowa telekomunikacyjnej kanalizacji i rurociągów kablowych z elementami towarzyszącymi (studnie kablowe, zasobniki kablowe, zewnętrzne szafy dostępowe),

– Kompleksowa budowa kanałów technologicznych,

– Kompleksowa budowa kanalizacji dla SSR oraz sygnalizacji świetlnej,

– Budowa sieci teletechnicznych napowietrznych – słupowych,

– Budowa sieci teletechnicznych światłowodowych:

– wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji kablowych pierwotnych,

– wciąganie/wdmuchiwanie kabli światłowodowych do rurociągów, kanalizacji kablowych wtórnych, mikrokanalizacji,

– budowa mikrokanalizacji i mikrokabli światłowodowych,

– wykonywanie połączeń spawanych kabli światłowodowych w osłonach złączowych,

– montaż przełącznic światłowodowych,

– Budowa sieci teletechnicznych miedzianych:

– budowa sieci magistralnych, rozdzielczych, abonenckich,

– Wykonywanie pomiarów linii telekomunikacyjnych światłowodowych i miedzianych:

– pomiary reflektometryczne i transmisyjne włókien optycznych,

– pomiary rezystancji izolacji, tłumienności kabli miedzianych,

– Budowa infrastruktury teletechnicznej wewnątrz – budynkowej:

– montaż traktów i koryt kablowych,

– montaż szaf kablowych,

– uszczelnienia przepustów instalacyjnych (w tym uszczelnienia ogniochronne),

– Usuwanie awarii sieci teletechnicznych:

– profesjonalnie wyposażona, doświadczona grupa szybkiego reagowania, 

– Lokalizowanie uszkodzeń kabli światłowodowych i miedzianych,

– Serwisowanie / konserwacja istniejących sieci teletechnicznych,

– Wykonywanie inwentaryzacji stanu istniejących sieci teletechnicznych,

– Świadczenie usług w zakresie nadzoru budowy sieci telekomunikacyjnych.

Ponadto oferujemy:

– kompleksową obsługę inwestycji poprzez doradztwo i koncepcje,

– projekty przebudowy, rozbudowy i modernizacji sieci oraz wykonawstwo całości zadania,

– obsługę geodezyjną i formalno – prawną,

– zabezpieczenia sieci przed ingerencją osób trzecich.